FASON PRODUCT

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”)
ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), KVK
Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım
taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ile Veri Sorumlusuna
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 5. maddesi uyarınca; veri
sorumlusu olan Şirketimize söz konusu haklara ilişkin olarak yapılacak başvurularınızı
yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından
belirlenen diğer yöntemlerle iletilmeniz gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun
çıktısı alınarak;

•         Başvuru sahibinin şahsen veya vekâleten başvuru yoluyla,

•         Noter kanalıyla tebligatla,

•         İadeli taahhütlü posta yoluyla,

•         Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize
başvuru yoluyla,

•         Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden başvuru
yoluyla tarafımıza iletilebilecektir.

Başvuru Yöntemi
Başvurunun Yapılacağı Adres
Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Kendisi)* Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, resmi kimlik mahiyetindeki diğer belgeler vb.) ile ıslak imzalı başvurması gerekmektedir.  
ADRES:

Batı Sitesi 2308.Sk No:75 – 06370 Yenimahalle / Ankara / TÜRKİYE

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.
Şahsen Başvuru (Yetkili)** Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname veya başvuru sahibinin velisi olduğunu gösterir resmî belge ile başvurulması gerekmektedir.  
ADRES:

Batı Sitesi 2308.Sk No:75 – 06370 Yenimahalle / Ankara / TÜRKİYE

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.
  Noter kanalıyla tebligat
ADRES:

Batı Sitesi 2308.Sk No:75 – 06370 Yenimahalle / Ankara / TÜRKİYE

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.
İadeli Taahhütlü posta yoluyla ıslak imzalı başvuru
ADRES:

Batı Sitesi 2308.Sk No:75 – 06370 Yenimahalle / Ankara / TÜRKİYE

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır
Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak başvuru sahibine ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvuru    
fasonproduct@hs02.kep.tr
E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.
Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden başvuru
fasonproduct@hs02.kep.tr
E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.

*Şahsen başvuracak ilgili kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

**Vekâleten başvuru yapılması durumunda noter tasdikli özel vekâletname olması gerekmektedir.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Başvuru sahiplerinin talepleri, Şirketimiz tarafından KVKK 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

FASON PRODUCT BAŞVURU FORMU

A.    Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim-Soyisim
T.C. Kimlik/Pasaport Numarası
Telefon Numarası
E-posta
Adres: (Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi)

B.     Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar vb.)

□       Müşteriyim. □       Ziyaretçiyim.□       Eski Çalışanım. Çalışılan yıllar ve pozisyon:  
□       İş Başvurusu yaptım/Özgeçmiş paylaştım. Tarih:□       Üçüncü taraf firma çalışanıyım. Çalışılan firma ve pozisyon (Örneğin; Tedarikçi, İş Ortağı, Danışman, Denetçi vb.):  
□       İş ortağı  □       Diğer (lütfen belirtiniz):